Wykaz zgromadzonych aktów prawnych  z zakresu elektroenergetyki

 

1. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351, z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1216, z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 10.04.1997r. — Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348, z późn. zm.).

4. Rozporządzenie MGiE oraz MAGTiOŚ z dnia 30.01.1976 r. w sprawie niektórych warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV (Dz. U. Nr 6, poz. 31)

5. Rozporządzenie MP z dnia 8.10.1990 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (Dz. U. Nr 81, poz. 473).

6. Rozporządzenie MSW z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz. 460, z późn. zm.).

7. Rozporządzenie MGPiB z dnia 14.12.1994 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140, z późn. zm.).

8. Rozporządzenie MPiPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288).

9. Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

10. Rozporządzenie MG z dnia 16.03.1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. Nr 59, poz. 377, z późn. zm.).

11. Rozporządzenia MSWiA z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836).

12. Rozporządzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. Nr 80, poz. 912).

13. Rozporządzenie MG z dnia 25.09.2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 85, poz. 957).

13. Zarządzenie MGiE oraz MBiPMB z dnia 5.10.1966 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu wyższym niż 1 kV (Dz. Bud. z 1966r. Nr 17, poz. 70).

15. Zarządzenie MGiE oraz MBiPMB z dnia 31 grudnia 1968 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinna  odpowiadać ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV (Dz. Bud. z 1969 r. Nr 4 poz. 13, z późn. zm.).

16. Zarządzenie MGiE oraz MGMiP z dnia 18.07.1986 r. w sprawie ogólnych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych (M. P. Nr 25, poz. 174).

17. Zarządzenie MGiE z dnia 7.01.1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji baterii kondensatorów energetycznych do kompensacji mocy biernej (M.P. Nr 3, poz. 25).

18. Zarządzenie MGMiP z dnia 28.02.1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji elektrycznych urządzeń napędowych (M. P. Nr 8, poz. 69).

19. Zarządzenie MGMiP z dnia 28.02.1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji spawarek i zgrzewarek (M. P. Nr 8, poz. 70).

20. Zarządzenie MGiE z dnia 30.04.1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji prądnic synchronicznych (M. P. Nr 15, poz. 134).

21. Zarządzenie MGiE z dnia 07.07.1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji zespołów prądotwórczych (M. P. Nr 21, poz. 184).

22. Zarządzenie MGiE z dnia 07.07.1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń prostownikowych i akumulatorowych (M. P. Nr 21, poz. 185).

23. Zarządzenie MGiE z dnia 17.07.1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych (M. P. Nr 25, poz. 200).

24. Zarządzenie MGiE oraz MGMiP z dnia 31.07.1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji elektrycznych urządzeń w obszarach zagrożonych wybuchem (M. P. Nr 24, poz. 194).

25. Zarządzenie MGMiP z dnia 14.09.1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji elektrofiltrów (M. P. Nr 29, poz. 228).

26. Zarządzenie MGMiP z dnia 14.09.1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń do elektrolizy(M. P. Nr 29, poz. 229).

27. Zarządzenie MGMiP z dnia 14.09.1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń oświetlenia elektrycznego (M. P. Nr 29, poz. 230).

28. Zarządzenie MGMiP z dnia 02.10.1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń elektrotermicznych (M. P. Nr 30, poz. 236).

30. Przepisy Budowy Urządzeń elektroenergetycznych (PBUE) – wydanie II wydawnictwo WEMA 1987

 

 

Wykaz przepisów został utworzony na podstawie bieżącego śledzenia Monitorów Polskich, Dzienników Ustaw, Biuletynów Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz literatury technicznej. Wykorzystywany jest na przedmiocie „Instalacje Elektryczne” oraz na kursach szkoleniowych SEP. Jest na bieżąco aktualizowany.