STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

ROZDZIAŁ 1

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy "ELEKTRYK" w Giżycku - zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów w Zespole Szkół Elektrycznych, rodziców, uczniów, nauczycieli i sympatyków.

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest Giżycko.
2. Siedzibą Klubu jest Zespół Szkół Elektrycznych w Giżycku.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - "Prawo o stowarzyszeniach", ustawą o systemie oświaty oraz własnym statutem.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ 2

§ 6

Cel i środki działania. Celem Klubu jest :

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów.
2. Angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej.
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych, organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z Dyrektorem Szkoły, radą szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

§ 8

Klub opiera swą działalność na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

ROZDZIAŁ 3

Członkowie ich prawa i obowiązki.

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na :

1. Zwyczajnych.
2. Wspierających.

§ 10

Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, w której Klub ma swoją siedzibę. Rodzice i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe, zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art.65 ustawy o kulturze fizycznej.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
4. Korzystania z uprawnień określonych przez Klub.

§12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Klubu. .

§13

Członkowie wspierający mają prawo do:

1. Uczestnictwa bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach.
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§14

Do obowiązków członków należy:

1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał Klubu.
3. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

§15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

a) umyślnego naruszenia postanowień Klubu
b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy
3. Rozwiązanie Klubu.

ROZDZIAŁ 4

Władza Klubu

§16

1. Władzami Klubu są:

a) Walne Zebranie Klubu
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz Klubu trwa dwa lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów.

§17

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i musi byó zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz na dwa lata.
3. Walne Zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a) z własnej inicjatywy
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej
c) na wniosek 1/3 ogółu członków
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały.

$18

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu
b) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu
c) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
d) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu
e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich
f) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw, wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu
2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone
przez Zarząd.

§19

1. Zarząd Klubu składa się z 5-7 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają prezesa i sekretarza.
2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,
3. Do ważności obrad Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym prezesa lub sekretarza.

§20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
3. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych.
4. Przyjmowanie i skreślanie członków.
5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§21

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu można podjąć większością 2/3 głosów, przy obecnej co najmniej połowie uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształtem działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
3. Komsja wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie okresowych kontroli z działalności statutowej i finansowej Klubu
b) wydawania zaleceń pokontrolnych
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem działań Zarządu


§23

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością głosów np.2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

ROZDZIAŁ 5.

Wyróżnienia i kary

§24

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

§25

1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu, Zarządowi przysługuje-zgodnie ż regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu-prawo wymierzania następujących kar:

a) upomnienia
b) nagany
c) zawieszenia w prawach członka
d) wykluczenia
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członków Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni. 3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

ROZDZIAŁ 6

Majątek i fundusze Klubu.

§26

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:

a) składki członkowskie
b) darowizny i zapisy
c) dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi
d) dotacje zlecone przez samorząd terytorialny
e) dochody z majątku
f) dochody z działalności gospodarczej
g) inne wpływy


§27

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw, wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: prezesa, dwóch upoważnionych członków Zarządu.

ROZDZIAŁ 7

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

§28

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§29

1.Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2.Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.