Autorski program pracy Uczniowskiego Klubu Sportowego „ELEKTRYK” przy Zespole Szkół Elektrycznych im. KEN w Giżycku, sekcja piłki siatkowej, rok szkolny 2000/ 2001.

 

Opracował mgr Dariusz Pachucki

 

Wprowadzenie

Dnia 28 grudnia 1998 r. na mocy decyzji Wojewody Suwalskiego (PK-VI-4125/15/98) powołano Uczniowski Klub Sportowy „ELEKTRYK” przy Zespole Szkół Elektrycznych z siedzibą w Giżycku i wpisano do ewidencji pod numerem 15/98.

Celem działania Klubu jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, angażowanie ich do różnorodnych form aktywności ruchowej oraz przygotowanie zespołów do udziału w imprezach organizowanych przez związki i stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu. Sportowe zajęcia pozalekcyjne cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży, która może tu zaspokoić potrzebę ruchu, rywalizacji sportowej, a ponadto może zregenerować siły fizyczne i psychiczne, rozwijać sprawność psychomotoryczną, kształtować postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności. Możliwość osiągnięcia mistrzostwa, poznania nowych przyjaciół, zobaczenie różnych rejonów kraju czyni zajęcia sportowe bardzo atrakcyjnymi.

Sekcja piłki siatkowej chłopców działa w szkole od wielu lat odnosząc znaczące sukcesy sportowe.

 

CEL GŁÓWNY:  Indywidualne przygotowanie siatkarzy w jak najszerszym

                                   zakresie pod względem ogólnorozwojowym i technicznym

                                   oraz taktyki prowadzenia sportowej walki, z uwzględnieniem

                                   dążenia do rozwoju pełnej osobowości zawodnika.

 

Cele szczegółowe:

 1. Przygotowanie siatkarzy pod względem ogólnej siły, wytrzymałości, szybkości, zwinności, skoczności jako podbudowy do późniejszego kształcenia specjalnej sprawności motorycznej.
 2. Wykształcenie specjalnych cech i właściwości motorycznych siatkarza takich jak szybkość, zwinność, skoczność, gibkość specjalna.
 3. Nauczanie i doskonalenie elementów składających się na technikę gry.
 4. Nauczanie i doskonalenie elementów taktyki zespołowej.
 5. Stosowanie nabytych umiejętności technicznych i taktycznych podczas gry w piłkę siatkową.
 6. Wyposażenie uczniów w wiadomości z zakresu przepisów gry oraz ich wykorzystywanie podczas sędziowania meczów.
 7. Wdrożenie zawodników do przestrzegania aktywności, zdyscyplinowania, systematyczności w zajęciach treningowych.
 8. Wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności, które pozwolą na samodzielne podejmowanie działań w celu usprawnienia organizmu, organizowanie czasu wolnego.
 9. Kształtowanie cech charakteru pożądanych w walce sportowej i w życiu codziennym takich jak: wola walki, ambicja, koleżeństwo, poszanowanie przeciwnika, sędziego, postawa „fair-play”.
 10. Rozwijanie sportowych zainteresowań
 11. Uświadomienie uczniom znaczenia zdrowotnego jakie niesie uprawianie sportu.
 12. Zachęcanie zawodników do osiągania mistrzostwa sportowego.
 13. Promowanie szkoły w mieście i regionie.
 14. Wyrabianie nawyków higieniczno-zdrowotnych niezbędnych w codziennym życiu oraz hartowanie psychiczne i fizyczne organizmu.

 

 

Procedury osiągania celów.

Ad.1

 1. Gry i zabawy przygotowawcze: bieżne, rzutne o charakterze siłowym
 2. Gimnastyka ogólna: ćwiczenia ramion, nóg, tułowia, ćwiczenia koordynacyjne.
 3. Ćwiczenia szybkościowe: starty w różnych formach, zrywy, biegi krótkie przodem, tyłem lub krokiem dostawnym, biegi z przyspieszeniem.
 4. Ćwiczenia zwinnościowe: przewroty w przód, w tył z miejsca, ćwiczenia na drabinkach, ćwiczenia równowagi, ćwiczenia mieszane np. bieg – przewrót – podskok.
 5. Ćwiczenia skocznościowe: podskoki, wyskoki dosiężne, wskakiwanie lub zeskakiwanie z przyrządów gimnastycznych, skok przez kozła, przez skrzynię.
 6. Ćwiczenia siłowe w formie dynamicznej, z piłkami lekarskimi, ze współćwiczącymi, obwód stacyjny.
 7. Ćwiczenia wytrzymałościowe: biegi długie w terenie, podbiegi.
 8. Tory przeszkód, obwody ćwiczeń.

 

Ad.2

 

 1. Ćwiczenia szybkościowe: starty do piłki, wypady w przód i w bok, doskoki.
 2. Ćwiczenia zwinności: wypady ze zmianą kierunku przejścia do pozycji niskiej i o zachwianej równowadze, pady, rzuty.
 3. Ćwiczenia wytrzymałościowe: ćwiczenia z  piłkami, z zachowaniem ciągłości, tory przeszkód.
 4. Ćwiczenia siłowe: wyskoki przy siatce do ataku i zastawiania, ćwiczenia mięśni nóg  w formie skoków przez płotki, ćwiczenia siły specjalnej ramion i obręczy barkowej z piłkami lekarskimi.

 

Ad.3

 

 1. Postawa siatkarska  i poruszanie się po boisku

a)       przyjmowanie postawy wysokiej, niskiej i o zachwianej równowadze w formie zabawowej i ścisłej.

b)       Poruszanie się zawodnika krokiem zwykłym, biegowym i dostawnym.

     2. Odbicia piłki sposobem oburącz górnym w różnych postawach.

a)       skierowanie piłki na rozegranie

b)       rozegranie w przód, w tył, wysokie, półwysokie

c)       wystawienie z pola gry

d)       wystawienie z wyskoku

    3. Odbicie piłki sposobem oburącz dolnym w różnych postawach

a)       przyjęcie zagrywki silnej, szybującej

b)       gra w obronie

    4. Zagrywka techniką tenisową

a)  silna  zagrywka z miejsca i w wyskoku

b)  zagrywka szybująca

 1. Atak

a)       atak ze skrzydła po prostej i po skosie

b)       atak ze środka z piłki „krótkiej”

c)       kiwnięcie

d)       atak z drugiej linii

 1. Zastawienie

a)       pojedyncze

b)       podwójne

c)       potrójne

 1. Doskonalenie umiejętności technicznych w formie fragmentów gry

 

Ad.4

 

 1. Rozegranie ataku systemem „czwartego w ataku”
 2. Kontratak
 3. Aktywna obrona

a)       zastawianie

b)       asekuracja skrzydłami

c)       obrona w polu

 1. Ćwiczenia taktyki w formie fragmentów gry

 

Ad.5-14

 

 1. Gra szkolna
 2. Gry małe (1x1 , 2x2, 3x3)
 3. Gra właściwa
 4. Mecze kontrolne
 5. Udział w rozgrywkach:

a)       organizowanych przez PSZS, LZS, MOSiR

b)       turniej o Puchar Burmistrza Giżycka

c)       turniej piłki siatkowej chłopców w Kętrzynie i w Reszlu

d)       udział drużyny w rozgrywkach Regionalnej Ligi Piłki Siatkowej

 1. Organizowanie i sędziowanie przez zawodników, uczestniczących w treningach sekcji, turniejów wewnętrznych i rozgrywek międzyklasowych.
 2. Sporty uzupełniające: gra w koszykówkę, piłkę nożną, unihokej, lekkoatletyka
 3. Propagowanie postaw i zachowań mistrzów sportu, szczególnie przedstawicieli sportu lokalnego
 4. Zachęcanie do studiowania literatury, piśmiennictwa dotyczącego kultury fizycznej i sportu.
 5. Rozmowy na temat odpowiedniej diety, aktywności fizycznej, szkodliwego wpływu nałogów, asertywności, fair – play w sporcie i w życiu codziennym.

 

Wdrożenie programu

 

 1. Zajęcia odbywać się będą w sali gimnastycznej, na boiskach otwartych i w terenie.
 2. Treningi planowane są trzy razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne.
 3. Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży od klasy pierwszej do maturalnej.
 4. Kwalifikacje do sekcji piłki siatkowej odbywać się będą na podstawie oceny sprawności ogólnej, umiejętności technicznych, warunków fizycznych oraz badań lekarskich. Obserwacje prowadzone będą w czasie lekcji, a także podczas rozgrywek międzyklasowych.
 5. Mecze kontrolne z drużynami na terenie miasta i powiatu.
 6. Zgłoszenie zespołu do rozgrywek PSZS, MOSiR, LZS i innych.

 

Oczekiwane efekty wdrażania programu.

 

Uczestnik zajęć sekcji piłki siatkowej powinien:

 1. Znać i umieć wykonywać w grze elementy składające się na technikę gry.
 2. Znać założenia taktyczne gry z „czwartym w ataku”.
 3. Dbać o swoją sprawność fizyczną i ogólny rozwój cech motorycznych.
 4. Prezentować pozytywny stosunek do uprawiania wszelkich form aktywności ruchowej, być sportowym liderem w swoim środowisku.
 5. Znać i stosować zasady fair – play.
 6. Umieć przeprowadzić samodzielną rozgrzewkę w celu przygotowania organizmu do wysiłku fizycznego.
 7. Mieć świadomość wpływu właściwego odżywiania na stan zdrowia organizmu i kondycję fizyczną.
 8. Podejmować decyzje negatywne  w stosunku do nałogów.
 9. Być przygotowanym do aktywnego, kulturalnego uczestnictwa w widowisku sportowym jako kibic poprzez opanowanie terminologii i przepisów gier zespołowych.
 10. Mieć ukształtowane poczucie więzi z zespołem oraz odpowiedzialności za wynik sportowy.

 

 

Ewaluacja

 

 1. Samoewaluacja (pozytywne myślenie i nastawienie na sukces).
 2. Obserwacje niewerbalnych zachowań uczniów (przejawianie zainteresowania, postawy, kooperacja).
 3. Opinie  na temat  pracy uczniów (inicjatywa, chęć do współpracy, wyszukiwanie informacji, uczestnictwo w zajęciach, konkurencja)
 4. Obserwacja zachowań grupy ( cechy indywidualne, odróżniające)
 5. Analiza wyników współzawodnictwa.

 

 

Literatura:

 1. Busz J. , Szkolimy uniwersalnych siatkarzy, Sport i Turystyka,

     Warszawa 1980

 1. Dziąsko J., Naglak Z., Teoria sportowych gier zespołowych, PWN Warszawa 1986 Wrocław.
 2. Buchnalz M., Kobrzyński w., Książek J., Piłka siatkowa, Gdańsk 1984
 3. Skrobański H., Piłka siatkowa, AWF Poznań nr 68/1986
 4. Krazus Z., Taktyka zespołowa w piłce siatkowej, Sport i turystyka, Warszawa 1964
 5. Wiśniewska K., Sieniek C.,  Planowanie pracy w szkole ponadpodstawowej, Helvetica, Starachowice 1998