POMIAR CZĘSTOTLIWOŚĆI METODĄ FIGUR LISSAJOUS.

Jej dokładność jest równa dokładności generatora wzorcowego i nie zależy od oscyloskopu, który jest tylko wskaźnikiem przedstawiającym geometryczną interpretacje wyniku porównania. Na wejście wzmacniacza odchylania pionowego Y oscyloskopu należy podać sygnał o częstotliwości mierzonej z generatora sygnałowego GS, a na wejście wzmacniacza poziomego - sygnał z generatora wzorcowego GW (rysunek 1). Czułość wzmacniaczy torów X i Y musi być dobrana tak, aby otrzymana figura wypełniała ekran. Częstotliwość generatora wzorcowego należy zmieniać do chwili otrzymania na ekranie nieruchomego obrazu. Po uzyskaniu możliwie prostej, nieruchomej figury na ekranie należy poprowadzić proste: pionową i poziomą, przecinające figurę (rysunek 2). Linie te nie mogą przechodzić przez węzły. Jeżeli liczba przecięć prostej poziomej z figurą zostanie oznaczona jako NX, a liczbę przecięć prostej pionowej jako NY stosunek częstotliwości badanego generatora fY to stosunek częstotliwości generatora wzorcowego fX wynosi:

Rysunek 1:

Rysunek 2: